dilluns, 26 d’abril del 2010

Contaminació de l'aigua

Contaminació de l'aiguaJa sabem que l'aigua és un compost totalment necessari i imprescindible per a la vida, per tant, serà un medi sobre el que haurem de tenir molta cura. Podem actuar sobre l'aigua de dues maneres: modificant la seva dinàmica natural o contaminant-la.Els principals impactes sobre la dinàmica de l'aigua són: la construcció d'embassaments, les canalitzacions, els transvasaments i la sobreexplotació d'aqüífers. Tots aquests són problemes importants que hauran de ser tractats en altre moment, ja que en aquesta pàgina ens centrarem en la contaminació.Entenem con a contaminació de l'aigua una alteració negativa en la qualitat d'aquest compost; alteració deguda bàsicament (o totalment) a l'activitat humana, ja sigui de forma directa o indirecta. Amb aquesta alteració el que es fa es reduir els possibles usos de l'aigua.Si tenim present que les activitats humanes dificulten el desenvolupament natural i normal del cicle de l'aigua que representa el procés antural de depuració de les aigües, elque obtenim és un lent i constant deteriorament de la qualitat natural que tenen i, per tant, disminueix la qualitat de l'aigua utilitzable.Bàsicament podem parlar de dos tipus de contaminació: la difusa i la puntual o localitzada.Tota contaminació es produeix a partir d'uns focus o fonts contaminants que, deixant a part les fonts normals (degudes a mineralitzacions, surgències d'aigües, ...), poden ser degudes a activitats:1.- industrial

2.- agrícoles i ramaderes

3.- urbanes

4.- mineres


A més, la contaminació pot ser deguda a agents de naturaleza:
1.- física

2.- química

3.- biològica


Per tal de reduir l'efecte de la contaminació sobre les aigües és del tot necessari actuar sobre les aigües utilitzades per tal d'aconseguir que en el moment de retornar-la a qualsevol curs natural, hagi disminuit l'alteració en la qualitat que havíem fet amb l'ús d'aquesta aigua per nosaltres. Això vol dir que les aigües utilitzades han de seguir un procés de depuració que permeti disminuir, sinó eliminar, la càrrega contaminant que tenien. És, per tant, un procés corrector, no preventiu.I per acabar d'entendre mireu aquest video: