dilluns, 12 d’abril de 2010

Contaminació

Contaminació pels peixos


Quan parlem de contaminació ens referim a l'alteració d'un medi natural per la incorporació, generalment deguda a l'acció directa o indirecta de l'home, de pertorbacions materials o radiacions que introdueixen modificacions de l'estructura, composició i funció dels ecosistemes afectats. La contaminació generalment augmenta el flux energètic, per tant la productivitat de l'ecosistema, però disminueix la diversitat. Els diferents agents contaminants (deixalles i partícules industrials i mineres, gasos, residus sòlids urbans, restes orgàniques, aigües residuals, pesticides, materials radioactius i els sorolls que es generen a les grans zones urbanes) determinen els diferents tipus de contaminació. El fort impacte de l’home sobre la natura és causat per l’augment exagerat del consum d’energia per individu.

La contaminació agrícola s'origina amb l’ús excessiu de adobs i la utilització d’herbicides i insecticides que poden arribar a ser molt tòxics. Totes aquestes substàncies són transportades pels rius fins el mar.

Les grans aglomeracions de població a les ciutats costaneres produeixen quantitats enormes d’aigües residuals. Quan aquestes es depuren, l’efecte de l’abocament és inferior que quan no es depuren.

Els abocaments industrials requereixen sistemes especials de depuració, perquè provoquen una contaminació molt més nociva. La concentració més gran de zones industrials es dona als països de la Unió Europea. S'hi genera la quantitat més gran d’emissions de contaminants en l’atmosfera que poden produir pluges àcides que afecten la vegetació. Les combustions industrials augmenten les emissions de CO2 que potencien l'efecte hivernacle responsable del rescalfament global de la terra.

Les centrals nuclears són un perill potencial de contaminació radioactiva a banda de la modificació del medi que provoquen al produir grans quantitats d'aigua a elevada temperatura.
Les refineries de petroli, freqüentment a la vora del mar i dels ports per rendibilitzar el transport marítim del petroli, són focus de vessaments de petroli al mar.

El transport marítim, especialment de productes potrolífers i industrials, acostuma a produir accidents que representen aportacions al mar de grans quantitats de petroli i d’altres productes; tot i que el percentatge d’accidents es mínim, els efectes contaminants i la destrucció dels ecosistemes de les costes afectades són importants i irreversibles.